Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 31 mar 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 579 1 736 8 836 7 993
Kostnad för sålda varor −1 578 −1 113 −5 601 −5 136
Bruttoresultat 1 001 623 3 235 2 857
Försäljningskostnader −512 −263 −1 735 −1 486
Administrationskostnader −132 −69 −451 −388
Forskning och utveckling −17 −8 −43 −34
Övriga rörelseintäkter och -kostnader −2 8 37 47
Rörelseresultat 338 291 1 043 996
Finansiella intäkter och kostnader −49 −4 −114 −69
Resultat efter finansiella poster 289 287 929 927
Skatt −64 −61 −209 −206
Periodens resultat 225 226 720 721
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 225 226 718 719
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 2 2
         
Resultat per aktie, SEK 1,85 2,01 5,91 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,84 2,00 5,88 6,01
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 803 112 490 121 714 119 418
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 703 112 491 121 703 121 953
         
EBITA 435 326 1 382 1 273
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −74 −38 −237 −201
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −89 −30 −309 −250
– övriga immateriella anläggningstillgångar −8 −5 −30 −27
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:35 av Alexander Paziraei