Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.  
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21 31 dec 20 31 dec 19  
Nettoomsättning, MSEK 8 836 7 993 5 956 5 273 3 479  
EBITA, MSEK 1 382 1 273 1 022 802 305  
EBITA marginal, % 15,7 % 15,9 % 17,2 % 15,2 % 8,8 %  
Resultattillväxt, EBITA, % 35 % 59 % 200 % 163 % 25 %  
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 86 % 95 % 122 % 103 % 51 %  
Periodens resultat, MSEK 720 721 692 520 142  
Avkastning eget kapital, % 19 % 22 % 39 % 31 % 10 %  
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 983 3 870 548 700 902  
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,2 2,6 0,5 0,7 2,1  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,9 0,2 0,4 0,6  
Soliditet, % 37 % 40 % 48 % 46 % 45 %  
Medelantal anställda 1 772 1 548 1 045 1 004 903  
Antal anställda vid periodens slut 2 119 1 802 1 128 1 112 932  

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.  
  31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21 31 dec 20 31 dec 19  
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,91 6,03 6,16 4,63 1,28  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,88 6,01 6,14 4,61 1,28  
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 9,51 8,46 9,40 8,47 3,61  
Eget kapital per aktie, SEK 37,35 35,14 19,14 16,73 13,07  
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 714 119 418 112 207 112 127 111 083  
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 282 119 966 112 670 112 652 111 297  
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 703 121 953 112 491 112 487 112 237  
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 270 122 501 112 954 113 012 112 451  
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.  
Senast uppdaterad: 2022-04-14 12:15:47 av jamilah.wass@add.life