Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 49 procent till 2 579 MSEK (1 736). Den organiska omsättningen minskade med 6 procent och den förvärvade tillväxten var 51 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent  i kvartalet.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 459 MSEK (620) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 5 procent. EBITA ökade med 34 procent till 435 MSEK (326) och EBITA-marginalen uppgick till 16,9 procent (18,8). Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 12 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 

AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för deras behandlingar av covid-19. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i våra samhällen. 

Finansnettot uppgick till -49 MSEK (-4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 289 MSEK (287). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade marginellt till 225 MSEK (226) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21).

Dynamisk graf: Försäljning per land 2022

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 36 procent av nettoomsättningen i kvartalet jämfört med 49 procent föregående år (helår 2021). Förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till de förvärv i Europa som har gjorts under 2021-2022. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru- och fraktkostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-04-27 10:16:14 av jamilah.wass@add.life