Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 22 31 dec 21 31 mar 21
Goodwill 4 852 4 528 1 113
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 062 2 663 895
Materiella anläggningstillgångar 843 627 424
Finansiella anläggningstillgångar 148 27 23
Summa anläggningstillgångar 8 905 7 845 2 455
Varulager 1 487 1 189 707
Kortfristiga fordringar 1 505 1 217 982
Likvida medel 475 345 364
Summa omsättningstillgångar 3 467 2 751 2 053
Summa tillgångar 12 372 10 596 4 508
Eget kapital 4 551 4 291 2 162
Räntebärande avsättningar 207 114 112
Icke räntebärande avsättningar 487 489 154
Räntebärande långfristiga skulder 810 788 224
Icke räntebärande långfristiga skulder 10 2 1
Summa långfristiga skulder 1 514 1 393 491
Icke räntebärande avsättningar 12 10 10
Räntebärande kortfristiga skulder 4 441 3 314 576
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 854 1 588 1 269
Summa kortfristiga skulder 6 307 4 912 1 855
Summa eget kapital och skulder 12 372 10 596 4 508
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:35 av Alexander Paziraei