DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 31 MARS 2022

Vi vill förbättra människors liv

2579
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

435
MSEK

EBITA

35
%

RESULTATTILLVÄXT
R12 MÅN

86
%

R/RK

Kristina Willgard Q12022

Ett framgångsrikt kvartal!

Vi startar 2022 med ett starkt första kvartal där omsättningen ökade med 49 procent till 2 579 MSEK och EBITA-resultatet ökade med 34 procent till 435 MSEK, vilket gav en EBITA-marginal på 16,9 procent. Tillväxten kommer främst från våra förvärv och de senaste årens kraftiga expansion i Europa. 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv under kvartalet

Under kvartalet har de tidigare kommunicerade förvärven av MBA Incorporado S.L och Telia Health Monitoring slutförts och efter kvartalets slut har ytterligare två förvärv, BioCat GmBh och O'Flynn Medical Ltd, genomförts. Totalt beräknas dessa förvärv bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 830 MSEK och cirka 350 anställda.

Forvarv Q1 2022