Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 31 mar 22 31 dec 21
Resultat efter finansiella poster 289 287 929 927
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 215 103 561 449
Betald inkomstskatt −71 −36 −287 −252
Förändringar i rörelsekapital −101 −170 −45 −114
Kassaflöde från den löpande verksamheten 332 184 1 158 1 010
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −57 −24 −167 −134
Företagsförvärv och avyttringar −501 −6 −3 338 −2 843
Kassaflöde från investeringsverksamheten −558 −30 −3 505 −2 977
Utdelning till moderbolagets aktieägare −183 −183
Inlösta och utfärdade köpoptioner −5 −4 −9
Förvärv av egna aktier −49 −49
Upptagande av lån 982 13 3 618 2 649
Amortering av lån −562 −8 −814 −260
Övrig finansieringsverksamhet −37 −24 −140 −127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 334 −24 2 428 2 070
Periodens kassaflöde 108 130 81 103
Likvida medel vid periodens ingång 345 216 364 216
Valutakursdifferens i likvida medel 22 18 30 26
Likvida medel vid periodens slut 475 364 475 345
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:36 av Alexander Paziraei