Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 31 mar 22 31 dec 21
Periodens resultat 225 226 720 721
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 84 51 105 72
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen 0 0
Övrigt totalresultat 84 51 105 72
Periodens totalresultat 309 277 825 793
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 309 276 823 790
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 2 3
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:35 av Alexander Paziraei