Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
AddVision, Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group, Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS, Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Camanio AB, Sverige December, 2021 13 18 Medtech
MBA Incorporado S.L, Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring, Sverige Mars, 2022 4 8 Medtech
    3 287 994  
         
Förvärv efter delårsperiodens utgång Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
O’Flynn Medical Ltd, Irland April, 2022 64 36 Medtech
BioCat GmbH, Tyskland April, 2022 90 20 Labtech
    154 56  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Under kvartalet har två förvärv slutförts: 
Den 20 december 2021 tecknades avtal om att förvärva verksamheten från Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Tillträde skedde 1 mars 2022 och verksamheten, som omsätter 4 MSEK, samt dess åtta anställda har integrerats in i Camanio AB. 

Den 22 december 2021 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi. MBA förvärvas från Alantra Private Equity, som äger cirka 75 procent, och ett antal minoritetsägare, som äger cirka 25 procent. Slutlig köpeskilling uppgår till totalt 59 MEUR efter skuldreglering och finansieras genom utökade kreditfaciliteter. MBA kommer att drivas som en egen underkoncern och ingå i affärsområdet Medtech. Förvärvet slutfördes och aktierna tillträddes den 20 januari 2022. MBA omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare. 

Förvärven som har slutförts under kvartalet har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 195 MSEK, EBITA med 39 MSEK, rörelseresultatet med 29 MSEK och periodens resultat efter skatt med 20 MSEK. 

De tillgångar och skulder som ingick i de tillträdda förvärven under räkenskapsåret 2022 uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde Totalt
Immateriella anläggningstillgångar 450
Övriga anläggningstillgångar 418
Varulager 261
Övriga omsättningstillgångar 397
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −101
Övriga skulder −1 053
Förvärvade nettotillgångar 372
Goodwill 275
Köpeskilling¹ 647
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −175
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling
Påverkan på koncernens likvida medel 472
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. Transaktionskostnader för förvärv uppgår sammanlagt till 4 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en kostnad om 4 MSEK under kvartalet, vilket redovisas under övriga rörelsekostnader. Tilläggsköpeskillingar om 31 MSEK har under kvartalet betalats ut avseende förvärven av Euroclone samt Ropox under år 2020.

Senast uppdaterad: 2022-04-27 12:03:40 av jamilah.wass@add.life