Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 förändr 31 mar 23 31 dec 22
Nettoomsättning 905 1 280 −29 % 3 505 3 880
EBITA 115 296 −61 % 486 667
EBITA-marginal 12,7 % 23,2 %   13,9 % 17,2 %

Labtechs nettoomsättning i det första kvartalet uppgick till 905 MSEK (1 280). Den organiska omsättningstillväxten, exklusive covid-19 relaterad försäljning, uppgick till 10 procent och förvärvad tillväxt var 2 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (510). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. EBITA uppgick till 115 MSEK (296), motsvarande en EBITA marginal om 12,7 procent (23,2). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Försäljningen under första kvartalet minskade som väntat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som var det sista kvartalet med signifikant covid-19 relaterad försäljning. Testning utförs nu framför allt i kombination med test för andra respiratoriska sjukdomar och vi har därför beslutat att inte fortsätta särredovisa covid-19 relaterad försäljning framöver. Den underliggande verksamheten utvecklades dock starkt, med en organisk tillväxt på 10 procent för kvartalet. 

Den covid-19 relaterade försäljningen som nu upphört hade en bruttomarginal ungefär i nivå med övriga produkter inom Labtech och denna minskade volym ledde som väntat till en lägre rörelsemarginal. Tack vare god organisk tillväxt, kostnadskontroll, en gynnsam produktmix samt aktivt arbete med priser blev rörelsemarginalen för första kvartalet 12,7 procent, högre än nivån 10-12 procent som rådde innan covid-19.

Inom diagnostik har verksamheten normaliserats och provvolymerna är stabila. Personalbristen i vården påverkar även diagnostikverksamheten och driver en omställning till effektivare processer och ett ökat servicebehov, vilket är positivt för AddLifes bolag som har ett starkt serviceerbjudande. Samtidigt har personalbristen i vissa fall lett till förseningar i upphandlingsprocesser.

Arbetet med att hantera prishöjningar från leverantörer fortgår, och generellt har bolagen lyckats försvara bruttomarginalerna genom prishöjningar och förändringar i produktmix.

På grund av den makroekonomiska situationen märks på vissa marknader en ökad osäkerhet kring statsfinansierade och akademiska forskningsbudgetar. Vi ser en fortsatt positiv och stark trend i efterfrågan på produkter och tjänster relaterade till biomedicin och läkemedelsutveckling. I detta område ökar även efterfrågan på nya teknologier såsom Next Generation Sequencing (NGS), cellterapier och cancerimmunlogi, vilket är positivt för både marginaler och tillväxt. Under kvartalet lanserades även en ny egenutvecklad produkt inom området avancerad ytanalys.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA marginal (%)
Senast uppdaterad: 2023-04-25 13:36:17 av Fredrik Liljekvist