Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 39 procent (38). Eget kapital per aktie uppgick till 42,40 SEK (40,76) och avkastningen på eget kapital uppgick vid kvartalets utgång till 9 procent (10). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 55 procent (61). Den lägre avkastningen är dels hänförlig till något lägre resultat samt till ett relativt sett högre rörelsekapital

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid kvartalets utgång till 5 402 MSEK (5 410), inklusive pensionsskuld om 60 MSEK (60), leasingskulder om 359 MSEK (351) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 156 MSEK (266). De utestående bankkrediterna uppgår vid kvartalets utgång till 5 029 MSEK (4 968), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 469 MSEK (2 432). Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. 

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,0 att jämföra med 1,1 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 833 MSEK (890) per den 31 mars 2023. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 105 MSEK (332). Förändringen är främst hänförlig till ett lägre resultat efter finansiella poster. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 16 MSEK (501). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 65 MSEK (57) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (49). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -17 MSEK (0). 

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2023-04-25 16:58:10 av Eva Berger