Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  31 mar 23 31 dec 22
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 1 1 1
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 1 1 1 1
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Villkorade köpeskillingar 156 156 266 266
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 156 0 156 266 0 266
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 31 mar 23 31 dec 22
Belopp vid periodens ingång 266 349 328 349
Periodens förvärv 21 21
Utbetald köpeskilling −16 −31 −16 −31
Omvärdering via resultaträkning 4 4
Återförda via resultaträkning −83 −184 −101
Räntekostnader −4 2 −1 5
Valutakursdifferenser −7 4 8 19
Belopp vid periodens utgång 156 328 156 266
         

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Eventualförpliktelser 52 47 47
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei