Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.


  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 förändr 31 mar 23 31 dec 22
Nettoomsättning 1 554 1 301 19 % 5 463 5 210
EBITA 256 144 78 % 685 573
EBITA-marginal 16,5 % 11,1 %   12,6 % 11,0 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 19 procent till 1 554 MSEK (1 301), varav den organiska tillväxten var 13 procent och förvärvad tillväxt var 2 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent. EBITA ökade till 256 MSEK (144), motsvarande en EBITA-marginal om 16,5 procent (11,1). Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling, framförallt kopplad till förvärvet av AddVision, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 83 MSEK och rensat för denna uppgick EBITA till 11,1 procent. Satsningen på digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 15 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Bolagen inom Medtech har under de senaste åren positionerat sig för den återhämtning inom planerad (elektiv) kirurgi som väntats efter pandemin. Vi har under det första kvartalet sett en tydlig återhämtning och en märkbar ökning i antal genomförda operationer i samtliga marknader där AddLifes bolag är aktiva. Efterfrågan har ökat inom exempelvis produktområdena ortopedisk kirurgi, anestesi, laparoskopi och allmänkirurgi vilket har lett till en stark organisk tillväxt på 13 procent under kvartalet.

Personalbristen är fortsatt en utmaning för vården och håller delvis tillbaka antalet genomförda operationer, men det öppnar också upp möjligheter för produktivitetshöjande produkter, lösningar och tjänster.

Den signifikanta volymökningen har även haft en positiv effekt på marginalutvecklingen. Arbetet med att hantera prishöjningar från leverantörer fortgår, och generellt lyckas bolagen försvara bruttomarginalerna genom prishöjningar och förändringar i produktmix.

Inom ögonkirurgi utvecklades försäljningen positivt, medan marginalerna var fortsatt låga framför allt på grund av en ogynnsam produktmix. Lansering av nya produkter med högre marginaler har påbörjats, men har ännu inte fått genomslag. Samtidigt har vissa högmarginalprodukter ersatts av produkter med lägre marginal som en tillfällig åtgärd för att hantera leveransproblem hos leverantörer. Dessa produkter med lägre marginal kommer gradvis att ersättas med produkter från andra leverantörer samt en återgång till befintliga leverantörer när leveransproblemen åtgärdats.

Inom hemvård utvecklas efterfrågan väl inom produkter som möjliggör vård och omsorg i hemmet. Detta omfattar produkter för anpassningar av boende och även lösningar för mobilitet och de nyligen lanserade digitala lösningarna för trygghetslarm.

Förberedelser för det nya regelverket MDR, Medical Device Regulation, fortgår för våra egna produkter. Detta är ett omfattande arbete och generellt är bolagen väl förberedda. Tidslinjen för arbetet har nu flyttats fram ett antal år efter att EU-kommissionen antagit ett förslag om att förlänga övergångsperioden.

Att utvidga portföljen med nya och kompletterande produkter pågår ständigt och här sker också ett utökat samarbete mellan bolagen för att identifiera lämpliga produkter och leverantörer.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA MARGINAL (%)
Senast uppdaterad: 2023-04-25 17:01:37 av Eva Berger