VD-kommentar

AddLife inleder 2023 med ett starkt första kvartal. Aktivitetsnivåerna inom vården återhämtar sig tydligt i alla marknader och antalet planerade operationer ökar.

Under 2021 och 2022 har bolaget positionerats för att kunna möta den efterfrågan som det ökade antalet planerade operationer förväntades driva när effekterna av pandemin klingat av. Vi ser nu denna utveckling materialiseras, vilket i kvartalet resulterade i en stark organisk tillväxt på 13 procent i affärsområdet Medtech.

I affärsområde Labtech sjönk omsättningen som väntat relativt de utmanande jämförelsetalen för första kvartalet 2022, vilket är det sista jämförelsekvartalet med signifikant covid-19 försäljning. Den underliggande efterfrågan är dock god och våra bolag är väl positionerade inom diagnostik, biomedicin och forskning, vilket resulterade i en organisk tillväxt exklusive covid-19 på 10 procent i kvartalet.

  Vi är väl positionerade för den återhämtning som nu sker i vården och som förväntas pågå under lång tid framöver.

Tydlig återhämtning inom vården
Aktivitetsnivåerna på sjukhusen i allmänhet och inom kirurgi i synnerhet återhämtar sig på alla våra marknader. Antalet genomförda operationer har ökat signifikant under kvartalet, vilket lett till ökad efterfrågan inom exempelvis produktområdena ortopedisk kirurgi, anestesi, laparoskopi och allmänkirurgi, där flera av våra bolag har starka positioner.

Sjukvårdsystemen i Europa påverkas fortsatt av personalbrist vilket gör att återhämtningen inom planerad kirurgi kommer att pågå under en längre tid. För att minska vårdköerna tillförs vården också extra resurser i flera länder. Sammantaget är vår bedömning att minskningen av vårdskulden väntas ske gradvis under en längre period, med succesivt ökande antal genomförda operationer.

Även inom hemvård utvecklas efterfrågan starkt inom såväl produkter som möjliggör vård och omsorg i hemmet, som produkter för anpassningar av boende samt även lösningar för mobilitet och våra nylanserade digitala trygghetslarm.

Nu när besöksrestriktionerna relaterade till covid-19 är borta är kunderna tillgängliga igen, och är i ökad utsträckning villiga att prova nya produkter för att förbättra vården och öka effektiviteten.

Rörelsemarginal i fortsatt positiv trend
Den positiva trenden i rörelsemarginalen för den underliggande affären fortsatte under kvartalet, drivet av bland annat den goda volymutvecklingen, god kostnadskontroll, en gynnsam produktmix och ett aktivt arbete med prissättning.

Inom Labtech har specifik covid-19 försäljning upphört och med det de försäljningsvolymer som tidigare gav stora positiva effekter på rörelsemarginalen. Den goda organiska tillväxten har dock delvis motverkat denna minskning och möjliggjort att vi kunnat bibehålla marginalerna på en god nivå.

Inom Medtech har den starka volymutvecklingen varit en positivt bidragande faktor till marginalutvecklingen tillsammans med hög efterfrågan på produkter i högmarginalsegment som till exempel ortopedisk kirurgi. Kostnadsökningar från leverantörer har i de flesta situationer kunnat kompenseras med prisökningar och förändringar i produktmix. 

Inom ögonkirurgi ökar försäljningsvolymen, medan en ogynnsam produktmix fortsatt påverkar lönsamheten negativt. Rörelsemarginalen inom detta område förväntas öka över tid drivet av en förbättrad produktmix bestående av en större andel såväl nya produkter som etablerade produkter med hög lönsamhet som väntas återkomma i sortimentet då problem hos leverantörer löses.

Tillväxten inom högmarginalsegment, som ofta binder mer lager, samt redan initierade och förestående lanseringar av nya produkter har ökat kapitalbindningen i kvartalet. Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera lagerhållningen, minska kapitalbindningen och att förbättra marginalerna fortsätter med oförändrad styrka.

Bolagen väl positionerade för att möta ökad efterfrågan
Vi har sedan en tid lämnat pandemin bakom oss både operativt och i vår interaktion med kunderna och från och med kommande kvartal i huvudsak även i våra jämförelsetal. Den starka organiska tillväxten i kvartalet på 12 procent som nu visar på stor efterfrågan för våra produkter och tjänster. Vi är väl positionerade för den återhämtning som nu sker inom vården och som förväntas pågå under lång tid framöver. Bolagen inom AddLife koncernen har under kvartalet kunnat möta vårdens ökande efterfrågan och har fått en mycket god start på året.

Under 2023 kommer vi att fortsätta stödja våra kunder inom sjukhusvård, hemvård, diagnostik, forskning och biomedicin under mer normala marknadsförutsättningar. Med vår unika europeiska marknadsnärvaro och starka position i produktsegment som gynnas av långsiktiga trender ser vi många möjligheter att utveckla verksamheten genom organisk tillväxt, lönsamhetsförbättringar och förvärv.

 

Fredrik Dalborg

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2023-04-25 18:24:06 av Eva Berger