Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 23 – 31 mar 23 1 jan 22 – 31 dec 22
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 4 968 3 4 971 4 285 6 4 291
Inlösta och utfärdade köpoptioner −17 −17 33 33
Återköp av egna aktier −60 −60
Utdelning −243 −6 −249
Periodens totalresultat 218 0 218 953 3 956
Belopp vid periodens utgång 5 169 3 5 172 4 968 3 4 971
Senast uppdaterad: 2023-04-21 14:39:45 av Eva Berger