Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 15 MSEK (16) och resultat efter finansiella poster uppgick till -20 MSEK (-37). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 917 MSEK (4 842). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 31 mar 23 31 dec 22
Nettoomsättning 15 16 63 64
Administrationskostnader −19 −21 −81 −83
Rörelseresultat −4 −5 −18 −19
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −16 −32 −189 −205
Resultat efter finansiella poster −20 −37 −207 −224
Bokslutsdispositioner −1 193 194
Resultat före skatt −21 −37 −14 −30
Skatt 4 7 9 12
Periodens resultat −17 −30 −5 −18

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 981 8 002 7 813
Summa anläggningstillgångar 7 981 8 002 7 813
Kortfristiga fordringar 495 670 245
Summa omsättningstillgångar 495 670 245
Summa tillgångar 8 476 8 672 8 058
Bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2 528 2 562 2 771
Summa eget kapital 2 590 2 624 2 833
Obeskattade reserver 120
Räntebärande långfristiga skulder 2 589 2 600 86
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2 1
Summa långfristiga skulder 2 591 2 602 87
Räntebärande kortfristiga skulder 3 264 3 301 4 983
Icke räntebärande kortfristiga skulder 31 145 35
Summa kortfristiga skulder 3 295 3 446 5 018
Summa eget kapital och skulder 8 476 8 672 8 058
Senast uppdaterad: 2023-04-21 11:33:13 av Fredrik Liljekvist