Medarbetare

Vid kvartalets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 277, vilket kan jämföras med 2 219 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 214 (2 157). 

Senast uppdaterad: 2023-04-25 11:26:05 av Fredrik Liljekvist