Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22 31 dec 21 31 dec 20
Nettoomsättning, MSEK 8 962 9 084 8 836 7 993 5 273
EBITDA, MSEK 1 469 1 530 1 619 1 474 946
EBITA, MSEK 1 152 1 221 1 382 1 273 802
EBITA marginal, % 12,9 % 13,4 % 15,7 % 15,9 % 15,2 %
Resultattillväxt, EBITA, % −17 % −4 % 35 % 59 % 163 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 55 % 61 % 86 % 95 % 103 %
Periodens resultat, MSEK 432 483 720 721 520
Avkastning eget kapital, % 9 % 10 % 19 % 22 % 31 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 402 5 410 4 983 3 870 700
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,7 3,5 3,2 2,6 0,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,0 0,9 0,4
Soliditet, % 39 % 38 % 37 % 40 % 46 %
Medelantal anställda 2 214 2 157 1 772 1 548 1 004
Antal anställda vid periodens slut 2 277 2 219 2 119 1 802 1 112

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22 31 dec 21 31 dec 20
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,54 3,96 5,91 6,03 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,54 3,95 5,88 6,01 4,61
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 5,60 7,46 9,51 8,46 8,47
Eget kapital per aktie, SEK 42,40 40,76 37,35 35,14 16,73
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 792 121 779 121 714 119 418 112 127
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 086 122 254 122 282 119 966 112 652
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 857 121 836 121 703 121 953 112 487
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 151 122 312 122 270 122 501 113 012
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Senast uppdaterad: 2023-04-25 13:21:18 av Fredrik Liljekvist