Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 31 mar 23 31 dec 22
Resultat efter finansiella poster 206 289 519 602
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 102 215 571 684
Betald inkomstskatt −52 −71 −237 −256
Förändringar i rörelsekapital −151 −101 −171 −121
Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 332 682 909
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −65 −57 −276 −268
Företagsförvärv och avyttringar −16 −501 −333 −818
Kassaflöde från investeringsverksamheten −81 −558 −609 −1 086
Utdelning till moderbolagets aktieägare −243 −243
Inlösta och utfärdade köpoptioner −17 16 33
Förvärv av egna aktier −49 −11 −60
Upptagande av lån 23 982 457 1 416
Amortering av lån −21 −562 −305 −846
Övrig finansieringsverksamhet −39 −37 −168 −166
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −54 334 −254 134
Periodens kassaflöde −30 108 −181 −43
Likvida medel vid periodens ingång 376 345 475 345
Valutakursdifferens i likvida medel 0 22 52 74
Likvida medel vid periodens slut 346 475 346 376
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei