Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Stark organisk tillväxt i båda affärsområdena 

"Den starka organiska tillväxten i kvartalet på 12 procent visar på stor efterfrågan
för
våra produkter och tjänster. Vi är väl positionerade för den återhämtning
som nu sker i vården och som förväntas
pågå under lång tid framöver."
Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef

1 JANUARI - 31 MARS 2023 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 2 457 MSEK (2 579), drivet av att den covid-19 relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (510). Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 12 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 2 procent.  
  • EBITA uppgick till 366 MSEK (435), motsvarande en EBITA-marginal om 14,9 procent (16,9). EBITA inkluderar en återförd tilläggsköpeskilling om 83 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 11,5 procent. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 174 MSEK (225).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,43 SEK (1,85). För senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 3,54 SEK (5,91).
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 105 MSEK (332). 
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (38).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 55 procent (61).
  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 förändr 31 mar 23 31 dec 22
Nettoomsättning 2 457 2 579 −5 % 8 962 9 084
EBIT 258 338 −24 % 728 808
EBITA 366 435 −16 % 1 152 1 221
EBITA-marginal 14,9 % 16,9 %   12,9 % 13,4 %
Resultat före skatt 206 289 −29 % 519 602
Periodens resultat 174 225 −23 % 432 483
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,43 1,85 −23 % 3,54 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,42 1,84 −23 % 3,54 3,95
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2023-04-25 18:05:56 av Eva Berger