Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 31 mar 23 31 dec 22
Periodens resultat 174 225 432 483
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 44 84 415 455
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 23 23
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −5 −5
Övrigt totalresultat 44 84 433 473
Periodens totalresultat 218 309 865 956
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 218 309 862 953
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 3 3
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei