Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 5 procent till 2 457 MSEK (2 579). Den förvärvade tillväxten var 2 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 12 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (510). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent i kvartalet, motsvarande 101 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

EBITA minskade med 16 procent till 366 MSEK (435) och EBITA-marginalen uppgick till 14,9 procent (16,9). Återföring av tidigare reserverad tilläggsköpeskilling har i kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 83 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 13 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning


AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. 
Volymen av covid-19 specifika tester har nu minskat så mycket att särredovisning framöver inte är relevant.

¹Korrigering av periodisering mellan Q1 och Q2 2022

Finansnettot uppgick till -52 MSEK (-49) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 206 MSEK (289). Finansnettot inkluderar räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 55 MSEK (21) och valutakursvinsterna till 6 MSEK (-28). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 23 procent till 174 MSEK (225) och effektiv skattesats uppgick till 16 procent (22). Den stora skillnaden i effektiv skatt beror på den återföring av tilläggsköpeskilling som gjorts i kvartalet.

Dynamisk graf: Försäljning per land 2023
Dynamisk graf: Försäljning per land 2022

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2023-04-25 16:52:44 av Eva Berger