Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Goodwill 5 366 5 313 4 852
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 064 3 127 3 062
Materiella anläggningstillgångar 909 899 843
Finansiella anläggningstillgångar 159 146 148
Summa anläggningstillgångar 9 498 9 485 8 905
Varulager 1 724 1 646 1 487
Kortfristiga fordringar 1 675 1 550 1 505
Likvida medel 346 376 475
Summa omsättningstillgångar 3 745 3 572 3 467
Summa tillgångar 13 243 13 057 12 372
Eget kapital 5 172 4 971 4 551
Räntebärande avsättningar 202 194 207
Icke räntebärande avsättningar 443 459 487
Räntebärande långfristiga skulder 2 841 2 969 810
Icke räntebärande långfristiga skulder 8 8 10
Summa långfristiga skulder 3 494 3 630 1 514
Icke räntebärande avsättningar 49 52 12
Räntebärande kortfristiga skulder 2 705 2 622 4 441
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 823 1 782 1 854
Summa kortfristiga skulder 4 577 4 456 6 307
Summa eget kapital och skulder 13 243 13 057 12 372
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei