Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 23 31 mar 22 31 mar 23 31 dec 22
Nettoomsättning 2 457 2 579 8 962 9 084
Kostnad för sålda varor −1 531 −1 578 −5 610 −5 657
Bruttoresultat 926 1 001 3 352 3 427
Försäljningskostnader −597 −512 −2 210 −2 125
Administrationskostnader −145 −132 −555 −542
Forskning och utveckling −24 −17 −88 −81
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 98 −2 229 129
Rörelseresultat 258 338 728 808
Finansiella intäkter och kostnader −52 −49 −209 −206
Resultat efter finansiella poster 206 289 519 602
Skatt −32 −64 −87 −119
Periodens resultat 174 225 432 483
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 174 225 429 480
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 3 3
         
Resultat per aktie, SEK 1,43 1,85 3,54 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,42 1,84 3,54 3,95
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 855 121 803 121 792 121 779
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 857 121 703 121 857 121 836
         
EBITA 366 435 1 152 1 221
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −82 −74 −317 −309
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −99 −89 −385 −375
– övriga immateriella anläggningstillgångar −9 −8 −39 −38
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei