Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Periodens resultat (rullande 12 mån) 429 480 718
Eget kapital årsgenomsnitt 4 803 4 627 3 795
Avkastning på eget kapital 429/4 803=9% 480/4 627=10% 718/3 795=19%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 152 1 221 1 382
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 2 086 2 008 1 606
R/RK 1 152/2 086=55% 1 221/2 008=61% 1 382/1 606=86%
       
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 728 808 1 043
Avskrivningar 741 722 576
EBITDA 1 469 1 530 1 619
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 728 808 1 043
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 424 413 339
EBITA 1 152 1 221 1 382
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  31 mar 23 31 dec 22 31 mar 22
EBITA 1 152 1 221 1 382
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 8 962 9 084 8 836
EBITA marginal 1 152/8 962=12,9% 1 221/9 084=13,4% 1 382/8 836=15,7%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.
Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19.

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2022. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2022 och för balansposter per 31 december 2022 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2023-04-25 13:20:09 av Fredrik Liljekvist