Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. 

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 31 dec 20
Nettoomsättning 1 169 821 43 % 2 394 1 509 59 % 4 504 3 619
EBITA 280 125 123 % 556 203 174 % 975 622
EBITA-marginal,% 23,9 % 15,3 %   23,2 % 13,4 %   21,6 % 17,2 %

Labtechs nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 43 procent till 1 169 MSEK (821), vilket i sin helhet är organiskt, dock påverkade valutakursförändringar negativt med 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 570 MSEK och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 10 procent. EBITA ökade med 123 procent till 280 MSEK (125), motsvarande en EBITA marginal om 23,9 procent (15,3). 

Labtechs nettoomsättning i delårsperioden ökade med 59 procent till 2 394 MSEK (1 509), vilket i sin helhet är organiskt, dock påverkade valutakursförändringar negativt med 6 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 110 MSEK och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 9 procent. EBITA ökade med 174 procent till 556 MSEK (203), motsvarande en EBITA marginal om 23,2 procent (13,4). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Affärsområdet Labtech redovisar ett mycket starkt andra kvartal, fortsatt drivet av hög efterfrågan kring covid-19. Smittspridningen i den tredje vågen sjönk kraftigt i hela Europa i mitten av kvartalet och försäljningen av covid-19 relaterade produkter minskade därför successivt i maj och juni. I takt med minskad smittspridning ökar möjligheterna att träffa kunderna samt genomföra service och utbildning hos kunderna.

Totalt sett har försäljningen i våra diagnostikbolag varit mycket hög avseende covid-19 PCR-tester på redan installerade instrument, framför allt i våra bolag i Sverige och Norge. Successivt har dock både volymerna och även priserna på tester sjunkit i kvartalet, vilket är tydligast i Central- och Östeuropa. Framtida försäljning av covid-19 tester är helt beroende på utvecklingen av pandemin, nya mutationer samt förändrade krav på tester för att stegvis återstarta samhället. Tydligt är dock att testerna kommer fortsätta under lång tid och bli alltmer av ett ”rutin-test” för sjukvården. Tillväxten i kvartalet exklusive covid-19 relaterad försäljning har varit stark. Försäljningen av blodgasanalysreagens har varit på en hög nivå totalt sett i kvartalet. I takt med att resurser omprioriteras i vården har efterfrågan ökat avseende andra tester, inom t ex alzheimer, genetik och onkologi.

Våra forskningsbolag hade också ett försäljningsmässigt starkt kvartal då aktiviteten kring virusforskning är hög med hög efterfrågan på produkter för s.k. gensekvensering av nya covid-19 mutationer. Efterfrågan hos våra läkemedelskunder som inte fokuserar covid-19 är mer normal och försäljningen stabil. Generellt har pandemin medfört att flera kunders investeringsbeslut skjuts på framtiden. Vi ser inte att vi förlorar affärer utan att de försenas. Mycket positivt i kvartalet att försäljningen av våra egna avancerade instrument kommit igång igen och varit hög framför allt i USA, Europa och Asien utanför Kina. 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:54:09 av Vladimir Mironov (Awave)