Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 31 dec 20
Periodens resultat 178 120 404 174 750 520
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Periodens omräkningsdifferenser −44 −40 7 −30 −45 −82
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 6 6 1 −5
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen −1 −1 0 1
Övrigt totalresultat −39 −40 12 −30 −44 −86
Periodens totalresultat 139 80 416 144 706 434
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 139 80 415 143 704 432
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 1 1 2 2
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:00:25 av Vladimir Mironov (Awave)