Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 38 procent (46). Eget kapital per aktie uppgick till 32,10 SEK (16,73) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 33 procent (31). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 115 procent (103). Förbättringen kommer främst från det ökade EBITA resultatet men motverkas av rörelsekapitalbindning i främst kundfordringar. 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 012 MSEK (700), inklusive pensionsskuld om 77 MSEK (80) samt leasingskulder om 350 MSEK (215). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 1,0 att jämföra med 0,4 vid delårsperiodens ingång. I samband med de två förvärven i kvartalet togs nya krediter om 2 250 MSEK. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 534 MSEK (1 006) per den 30 juni 2021. Minskningen är hänförlig till finansiering av förvärven i kvartalet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 384 MSEK (208). Ökningen kommer från det starka resultatet men motverkas av ökad bindning av rörelsekapital, framförallt kundfordringar. Företagsförvärv uppgick till 2 514 MSEK (66). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 64 MSEK (39). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 3 MSEK (4). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (31). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -5 MSEK (32). Utdelning har betalats med 183 MSEK (0).

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:52:24 av Vladimir Mironov (Awave)