Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20 31 dec 19 31 dec 18
Nettoomsättning, MSEK 6 984 5 273 4 091 3 479 2 482
EBITA, MSEK 1 173 802 454 305 245
EBITA marginal, % 16,8 % 15,2 % 11,1 % 8,8 % 9,9 %
Resultattillväxt, EBITA, % 158 % 163 % 73 % 25 % 5 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 115 % 103 % 67 % 51 % 62 %
Periodens resultat, MSEK 750 520 250 142 129
Avkastning eget kapital, % 33 % 31 % 17 % 10 % 16 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 012 700 963 902 882
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,0 0,7 1,6 2,1 3,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,4 0,6 0,6 0,9
Soliditet, % 38 % 46 % 45 % 45 % 35 %
Medelantal anställda 1 191 1 004 949 903 620
Antal anställda vid periodens slut 1 744 1 112 985 932 873
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 from 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om.

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20 31 dec 19 31 dec 18
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,55 4,63 2,23 1,28 1,29
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,51 4,61 2,22 1,28 1,29
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 9,84 8,47 3,96 3,61 1,76
Eget kapital per aktie, SEK 32,10 16,73 14,34 13,07 9,08
Medelantal aktier efter återköp, ’000 114 548 112 127 112 154 111 083 100 458
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 115 305 112 652 112 441 111 297 100 458
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 943 112 487 112 124 112 237 102 586
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:02:04 av Vladimir Mironov (Awave)