Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
Periodens resultat (rullande 12 mån) 750 520 250
Eget kapital årsgenomsnitt 2 261 1 683 1 547
Avkastning på eget kapital 750/2 261=33% 520/1 683=31% 250/1 547=17%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 173 802 454
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 1 023 781 680
R/RK 1 173/1 023=115% 802/781=103% 454/680=67%
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 991 672 334
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 182 130 120
EBITA 1 173 802 454
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
EBITA 1 173 802 454
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 6 984 5 273 4 091
EBITA marginal 1 173/6 984=16,8% 802/5 273=15,2% 454/4 091=11,1%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–juni 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:03:47 av Vladimir Mironov (Awave)