Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (58).

Antalet återköpta aktier uppgår till 507 149 B-aktier motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier och 0,3 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 52,12 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 1 294 850 (2 332 428). Aktiekursen per 30 juni 2021 uppgick till 263,00 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 14 juli 2021 var 300,00 SEK. 

Under kvartalet har två nyemissioner av B-aktier, om totalt 7 951 958 genomförts, vilka använts för betalning av Healthcare 21 och Vision Ophthalmology Group i enlighet med styrelsens mandat från årsstämman i maj 2020. Efter de båda nyemissionerna uppgår aktiekapitalet till 62 358 949,47 SEK. Det totala antalet aktier uppgår till 122 450 250 varav antalet A-aktier är oförändrat om 4 615 136 och antalet B-aktier har ökat från 109 883 156 till 117 835 114 stycken. Aktier i eget förvar har minskat från 2 007 149 till 507 149 B-aktier efter att 1 500 000 B-aktier använts som del av betalning för aktierna i Vision Ophthalmology Group.

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-jun 2021
Lägsta pris, SEK 146,20
Högsta pris, SEK 267,00
Daglig snittomsättning, SEK 40 701 812
Antal omsatta aktier, st 26 365 857
Antal avslut, st 117 664

AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 824 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,7 procent (0,3). Under delårsperioden har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier, resterande 55 323 optioner som var utestående vid delårsperiodens början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,0 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
2018/2022 170 000 714 000 0,6 % 56,00 16 jun 2021 – 28 feb 2022
Totalt 885 000 2 824 000        

 

Den 30 juni 2021 uppgick antalet aktieägare till 11 625, varav 57 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 55 procent av kapitalet och 65 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2021-06-30 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 160 604 3 924 727 4,97 15,57
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,71 12,62
SEB Fonder 0 11 733 975 9,59 7,16
State Street Bank & Trust Company 0 10 705 086 8,74 6,53
Verdipapirfond Odin 0 9 830 008 8,03 5,99
Swedbank Fonder 0 8 798 944 7,19 5,37
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 6 409 650 5,23 3,91
Handelsbanken fonder 0 5 626 254 4,59 3,43
CBNY-Fidelity over 0 3 640 072 2,97 2,22
Sandrew AB 0 2 800 000 2,29 1,71
Totalt 10 största ägarna 4 227 176 63 491 856 55,31 64,51
Övriga ägare 387 960 53 836 109 44,28 35,18
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 327 965 99,59 99,69
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 507 149 0,41 0,31
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,00 100,00
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:04:12 av Vladimir Mironov (Awave)