Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 31 dec 20
Resultat efter finansiella poster 238 149 525 218 966 659
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 134 80 237 148 369 280
Betald inkomstskatt −71 −12 −107 −32 −172 −97
Förändringar i rörelsekapital −101 −89 −271 −126 −37 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 200 128 384 208 1 126 950
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −37 −14 −64 −35 −113 −84
Företagsförvärv och avyttringar −2 508 0 −2 514 −66 −2 781 −333
Kassaflöde från investeringsverksamheten −2 545 −14 −2 578 −101 −2 894 −417
Utdelning till moderbolagets aktieägare −183 −183 −240 −57
Inlösta och utfärdade köpoptioner - 32 −5 32 21 58
Förvärv av egna aktier - - −31 0 −31
Övrig finansieringsverksamhet 2 398 −173 2 381 −147 2 174 −354
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 215 −141 2 193 −146 1 955 −384
Periodens kassaflöde −130 −27 −1 −39 187 149
Likvida medel vid periodens ingång 364 90 216 99 54 99
Valutakursdifferens i likvida medel −10 −9 9 −6 −17 −32
Likvida medel vid periodens slut 224 54 224 54 224 216
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:01:33 av Vladimir Mironov (Awave)