Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 31 dec 20
Nettoomsättning 2 276 1 248 4 012 2 301 6 984 5 273
Kostnad för sålda varor −1 482 −836 −2 595 −1 520 −4 530 −3 455
Bruttoresultat 794 412 1 417 781 2 454 1 818
Försäljningskostnader −438 −209 −701 −437 −1 138 −874
Administrationskostnader −102 −60 −171 −120 −324 −273
Forskning och utveckling −10 −5 −18 −11 −31 −24
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 9 13 17 12 30 25
Rörelseresultat 253 151 544 225 991 672
Finansiella intäkter och kostnader −16 −2 −20 −7 −26 −13
Resultat efter finansiella poster 237 149 524 218 965 659
Skatt −59 −29 −120 −44 −215 −139
Periodens resultat 178 120 404 174 750 520
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 177 119 403 173 748 518
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1 2 2
             
Resultat per aktie, SEK 1,47 1,07 3,46 1,55 6,55 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,46 1,06 3,44 1,55 6,51 4,61
Medelantal aktier efter återköp,
'000
121 154 111 765 116 846 111 965 114 548 112 127
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 943 112 124 121 943 112 124 121 943 112 487
             
EBITA 332 181 658 287 1 173 802
             
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– materiella anläggningstillgångar −53 −36 −91 −71 −164 −144
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −71 −27 −101 −54 −157 −110
– övriga immateriella anläggningstillgångar −8 −3 −13 −8 −25 −20
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:00:03 av Vladimir Mironov (Awave)