Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
Goodwill 4 317 1 100 1 007
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 518 903 800
Materiella anläggningstillgångar 627 434 370
Finansiella anläggningstillgångar 26 20 24
Summa anläggningstillgångar 7 488 2 457 2 201
Varulager 1 175 640 563
Kortfristiga fordringar 1 310 837 779
Likvida medel 224 216 54
Summa omsättningstillgångar 2 709 1 693 1 396
Summa tillgångar 10 197 4 150 3 597
Eget kapital 3 919 1 890 1 619
Räntebärande avsättningar 107 110 106
Icke räntebärande avsättningar 452 161 123
Räntebärande långfristiga skulder 813 242 188
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 1 1
Summa långfristiga skulder 1 374 514 418
Icke räntebärande avsättningar 12 9 7
Räntebärande kortfristiga skulder 3 316 564 723
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 576 1 173 830
Summa kortfristiga skulder 4 904 1 746 1 560
Summa eget kapital och skulder 10 197 4 150 3 597
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:00:47 av Vladimir Mironov (Awave)