Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech.

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 31 dec 20
Nettoomsättning 1 108 428 159 % 1 620 795 104 % 2 484 1 659
EBITA 57 59 −3 % 107 90 19 % 213 196
EBITA-marginal,% 5,1 % 13,8 %   6,6 % 11,3 %   8,6 % 11,8 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 159 procent till 1 108 MSEK (428), varav organisk tillväxt var -24 procent, förvärvad tillväxt var 185 procent och valutakursförändringar påverkade negativt med 2 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 140 MSEK och organiskt ökade försäljningen exklusive covid-19 med 1 procent. EBITA minskade med 3 procent till 57 MSEK (59), motsvarande en EBITA-marginal om 5,1 procent (13,8). Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 29 MSEK och stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 110 MSEK motsvarande EBITA-marginal om 9,9 procent.

I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 104 procent till 1 620 MSEK (795), varav organisk tillväxt var -16 procent, förvärvad tillväxt var 123 procent och valutakursförändringar påverkade negativt med 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 220 MSEK och organiskt minskade försäljningen exklusive covid-19 med 2 procent. EBITA ökade med 19 procent till 107 MSEK (90), motsvarande en EBITA-marginal om 6,6 procent (11,3). 

Dynamisk graf: Nettomomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Affärsområdet Medtech redovisar en mycket stark omsättningsökning, framförallt drivet av förvärven av Healthcare21 och Vision Ophthalmology Group. Redovisat EBITA-resultat är något lägre än föregående år och inkluderar 53 MSEK i förvärvskostnader.

Den starka tillväxten inom Medtech är drivet av de förvärv vi genomförde både i kvartalet men också under hösten 2020. Utvecklingen i bolagen är starkt påverkad av pandemins utveckling. Försäljningen av covid-19 relaterade produkter har i kvartalet fortsatt i Centraleuropa, men inte i Norden, och är i nivå med samma kvartal föregående år. Pandemin har generellt medfört utmaningar för våra bolag kring ökade fraktpriser, brist på råvaror med höjda priser som följd och störningar i leveranskedjor framförallt från Asien.

Stegvis i kvartalet har nedstängningarna hävts i flera länder och sjukhusens intensivvårdsavdelningar har allt färre svårt sjuka covid-19 patienter. Sjukhusen håller på att omfördela sina resurser till operationer igen men återstarten av elektiv kirurgi går relativt långsamt i många länder. Antalet personer i kö för operation uppgår tex på Irland till 860 000 stycken och i Storbritannien till 2,3 miljoner. De enorma operationsköerna är utmanande för alla länder. Vi förväntar oss att aktiviteterna kommer igång ordentligt först efter sommaren. Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi är därför fortsatt på en lägre nivå men våra bolag har kunnat kompensera med försäljning av övriga medicintekniska produkter både till intensivvård och allmän sjukvård under kvartalet.

För våra hemvårdsbolag har möjligheten att agera på marknaden ökat i takt med minskad smittspridning och äldreboenden öppnats upp. Månad för månad har möjligheten till utprovningar och installationer förbättrats. Totalt sett har tillväxten i kvartalet varit stabil jämfört med motsvarande kvartal tidigare år. Vi ser ökad investeringsvilja hos kunderna och allt fler upphandlingar har kommit ut i slutet av kvartalet.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:56:37 av Vladimir Mironov (Awave)