Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 26 MSEK (21) och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 MSEK (-1). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 3 094 MSEK (575). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (58).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 31 dec 20
Nettoomsättning 12 10 26 21 46 41
Administrationskostnader −17 −15 −32 −28 −65 −61
Rörelseresultat −5 −5 −6 −7 −19 −20
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 12 5 14 6 17 9
Resultat efter finansiella poster 7 0 8 −1 −2 −11
Bokslutsdispositioner 135 135
Resultat före skatt 7 0 8 −1 133 124
Skatt −1 0 −1 0 −27 −26
Periodens resultat 6 0 7 −1 106 98

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 jun 21 31 dec 20 30 jun 20
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 693 2 100 2 026
Summa anläggningstillgångar 6 693 2 100 2 026
Kortfristiga fordringar 184 343 134
Summa omsättningstillgångar 184 343 134
Summa tillgångar 6 877 2 443 2 160
Eget kapital 2 857 1 233 1 144
Obeskattade reserver 96 96 56
Räntebärande långfristiga skulder 115 76 65
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 4
Summa långfristiga skulder 116 77 69
Räntebärande kortfristiga skulder 3 774 987 874
Icke räntebärande kortfristiga skulder 34 50 17
Summa kortfristiga skulder 3 808 1 037 891
Summa eget kapital och skulder 6 877 2 443 2 160
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:02:47 av Vladimir Mironov (Awave)