Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
EuroClone S.p.A, Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd, Australien September, 2020 13 5 Medtech
Ropox A/S, Danmark Oktober, 2020 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG, Österrike Oktober, 2020 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB, Sverige Oktober, 2020 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l (SIAD Healthcare), Italien December, 2020 80 17 Medtech
Vision Ophthalmology Group GmbH, Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
    3 048 837  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Under delårsperioden har två förvärv genomförts:

Den 7 april 2021 förvärvades samtliga aktier i Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Tillträde ägde rum den 8 april 2021 och VOG har konsoliderats i AddLife från detta datum. Initial köpeskilling uppgick till 165 MEUR, varav 50 procent betalades kontant och 50 procent erlades genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. Antalet aktier som erlades uppgick till totalt 5 362 216 B-aktier, varav 3 862 216 aktier är nyemitterade B-aktier och 1 500 000 B-aktier var befintliga i eget förvar. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 12 april 2021 genomfördes ytterligare ett förvärv, Healthcare 21 Group, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Tillträde till aktierna skedde samma dag som förvärvsdatum och HC21 konsolideras från detta datum. Den initiala köpeskillingen uppgick till cirka 240 MEUR, varav cirka 74 procent betalades kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erlades genom 4 089 742 nyemitterade B-aktier i AddLife. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 5 MEUR kan utgå till ledningen senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Förvärven har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 587 MSEK, EBITA med 69 MSEK, rörelseresultatet med 25 MSEK och periodens resultat efter skatt med 13 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 223 MSEK, EBITA med 166 MSEK, rörelseresultat med 80 MSEK samt årets resultat efter skatt med 49 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2021.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under delårsperioden uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 213 MSEK, vilket utgör cirka 98 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK har under delårsperioden betalats ut avseende förvärvet av Euroclone under år 2020.  

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet under delårsperioden 2021 uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde   Vision Ophthalmology Group Healthcare 21 Group Totalt
Immateriella anläggningstillgångar   821 890 1 711
Övriga anläggningstillgångar   54 163 217
Varulager   139 405 544
Övriga omsättningstillgångar   204 266 470
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran   −163 −157 −320
Övriga skulder   −268 −923 −1 191
Förvärvade nettotillgångar   787 644 1 431
Goodwill   1 232 2 002 3 234
Köpeskilling¹   2 019 2 646 4 665
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter   −67 −47 −114
Avgår: köpeskilling erlagd med aktier   −1 004 −802 −1 806
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling   −187 −46 −233
Påverkan på koncernens likvida medel   761 1 751 2 512
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.    

Transaktionskostnader för förvärv uppgår sammanlagt till 53 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en kostnad om 2 MSEK under delårsperioden, vilket redovisas under övriga rörelsekostnader.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:52:46 av Vladimir Mironov (Awave)