Intygande

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför.

Stockholm den 15 juli 2021

 

Johan Sjö
Styrelsens ordförande   

 

Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot

 

Håkan Roos
Styrelseledamot

 

 

Eva Nilsagård
Styrelseledamot

 

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

 

Stefan Hedelius
Styrelseledamot

 

Kristina Willgård
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef: + 46 70 510 12 23
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:05:15 av Vladimir Mironov (Awave)