Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 82 procent till 2 276 MSEK (1 248). Den organiska tillväxten var 22 procent och den förvärvade tillväxten var 63 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent, motsvarande 37 MSEK. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 710 MSEK (355) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 7 procent. EBITA ökade med 83 procent till 332 MSEK (181) och EBITA-marginalen uppgick till 14,6 procent (14,5). Förvärvskostnader om 29 MSEK samt stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier ingår i resultatet. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 385 MSEK med EBITA-marginal om 16,9 procent. Marginalförbättringen beror på ökad volym och fortsatt återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt, motsvarande 5 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -16 MSEK (-2) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 237 MSEK (149). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till förvärven i kvartalet. Resultatet efter skatt för kvartalet ökade med 49 procent till 178 MSEK (120) och effektiv skattesats uppgick till 25 procent (21). Skatten har ökat till följd av ej avdragsgilla kostnader kopplade till förvärven.

Koncernens utveckling under delårsperioden

Under delårsperioden ökade nettoomsättningen med 74 procent till 4 012 MSEK (2 301). Den organiska tillväxten var 37 procent och den förvärvade tillväxten var 42 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 5 procent, motsvarande 109 MSEK. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 330 MSEK (385) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 6 procent. EBITA ökade med 129 procent till 658 MSEK (287) och EBITA-marginalen uppgick till 16,4 procent (12,5). Marginalförbättringen beror på ökad volym och fortsatt återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt, motsvarande 20 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -20 MSEK (-7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 524 MSEK (218). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärven. Resultatet efter skatt ökade med 133 procent till 404 MSEK (174) och effektiv skattesats uppgick till 23 procent (20). Skatten har ökat till följd av ej avdragsgilla kostnader kopplade till förvärven.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:52:03 av Vladimir Mironov (Awave)