VD-kommentar

Covid-19-pandemin har ännu inte släppt greppet om vårt sätt att leva, arbeta och umgås. Nedstängningar och olika restriktioner är fortfarande en realitet. Viruset fortsätter sprida smitta och nya mutationer upptäcks men under kvartalet har andelen svårt sjuka minskat och vaccinationstakten ökat. Vi har nog alla stora förhoppningar om att snart kunna återgå till ett mer normalt liv. På AddLife fortsätter vårt arbete med att bidra till hälso- och sjukvården och på olika sätt förbättra människors liv.

Omsättningen i det andra kvartalet ökade med 82 procent till 2 276 MSEK. Den förvärvsdrivna tillväxten var 63 procent och den organiska tillväxten var 22 procent. Den covid-19-relaterade omsättningen svarade för 710 MSEK och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 7 procent. Den covid-19-relaterade försäljningen har följt smittspridningens utveckling och var hög i april, men sjönk sedan successivt i maj och juni. Resultatet, EBITA, ökade med 83 procent till 332 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 14,6 procent. Förvärvskostnader, inklusive stämpelskatt avseende förvärvade aktier, om totalt 53 MSEK belastade kvartalets resultat. EBITA rensat för förvärvskostnaderna uppgick till 385 MSEK med en EBITA-marginal om 16,9 procent. Ackumulerat för hela delårsperioden ökade omsättningen med 74 procent till 4 012 MSEK och EBITA-resultatet ökade med 129 procent till 658 MSEK.

Under april genomförde vi våra hittills största förvärv, Healthcare 21 och Vision Ophthalmology Group. Förvärven beräknas öka vår årsomsättning med cirka 2,4 miljarder SEK. De förvärvade bolagen tillhör affärsområdet Medtech och bildar separata underkoncerner med befintlig ledning. Det pågår ett omfattande arbete för att integrera bolagen och i juni genomförde vi de första kurserna i Vision och Företagsfilosofi. Förvärven medför möjligheter att bredda AddLifes nätverk, stärka våra leverantörsrelationer och ökar möjligheterna att sälja våra egna produkter på nya marknader.

Genom förvärven blir AddLife en sann europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden. I juni startade vi också ett dotterbolag i Spanien för försäljning av våra egna Medtech-produkter. Vi får nu tillgång till större marknader, fler kunder och fler segment. Sammantaget medför vår nya europeiska bas utökade möjligheter för fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt som nischaktör inom Life Science i Europa. För att öka vårt fokus på förvärv har vi förstärkt vår koncernledning med Ulrika Hellman som Head of M&A.

 

 Genom förvärven blir AddLife en sann europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden. Vi får nu tillgång till större marknader, fler kunder och fler segment.

 

Affärsläget och efterfrågan från våra kunder under det andra kvartalet var fortsatt starkt påverkat av pandemin. Nedstängningarna har steg för steg hävts i flera länder och tack vare färre svårt sjuka covid-19-patienter har trycket på sjukhusens intensivvårdsavdelningar minskat under kvartalet. Operationsköerna är långa och återstarten av elektiv kirurgi går relativt långsamt i många länder. Vi förväntar oss att sjukvården ökar aktiviteterna ytterligare efter sommaren för att ta hand om de patienter som fortfarande väntar på olika operationer. 

Efterfrågan var fortsatt stark inom Labtech. Försäljningen i våra diagnostikbolag av covid-19-tester på redan installerade instrument var hög. Framtida volymer är beroende av pandemins utveckling samt förändrade krav på tester för att stegvis återstarta samhället. Våra forskningsbolag hade också ett försäljningsmässigt starkt kvartal då aktiviteten kring virusforskning var hög. Efterfrågan från läkemedelskunder som inte fokuserar på covid-19 var stabil och försäljningen av våra egna avancerade analysinstrument  utvecklades väl i kvartalet.

Den starka tillväxten inom Medtech är drivet av våra förvärv och våra nyförvärvade bolag levererade helt enligt förväntan. Den lägre aktiviteten avseende olika behandlingar och framförallt elektiv kirurgi i samtliga marknader har i kvartalet kompenserats av försäljning av övriga medicintekniska produkter. Våra bolag inom hemvård rapporterade i början av kvartalet fördröjningar med att prova ut och installera produkter ute hos kund, men månad för månad så har möjligheterna öppnats upp igen.

Sammanfattningsvis summerar vi ännu ett framgångsrikt kvartal för AddLife. Våra engagerade medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag. Vi fortsätter vår tillväxtresa genom ett stort engagemang kring visionen att förbättra människors liv!

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:51:09 av Vladimir Mironov (Awave)