Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.  
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20 31 dec 19 31 dec 18  
Nettoomsättning, MSEK 7 593 5 273 4 530 3 479 2 482  
EBITA, MSEK 1 260 802 588 305 245  
EBITA marginal, % 16,6 % 15,2 % 13,0 % 8,8 % 9,9 %  
Resultattillväxt, EBITA, % 114 % 163 % 113 % 25 % 5 %  
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 105 % 103 % 81 % 51 % 62 %  
Periodens resultat, MSEK 762 520 348 142 129  
Avkastning eget kapital, % 28 % 31 % 22 % 10 % 16 %  
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 998 700 814 902 882  
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 2,8 0,7 1,1 2,1 3,3  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,4 0,4 0,6 0,9  
Soliditet, % 40 % 46 % 49 % 45 % 35 %  
Medelantal anställda 1 365 1 004 965 903 620  
Antal anställda vid periodens slut 1 778 1 112 988 932 873  
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 från 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om.  

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 sep 21 31 dec 20 30 sep 20 31 dec 19 31 dec 18
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,50 4,63 3,13 1,28 1,29
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,47 4,61 3,12 1,28 1,29
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 10,05 8,47 5,06 3,61 1,76
Eget kapital per aktie, SEK 33,46 16,73 15,54 13,07 9,08
Medelantal aktier efter återköp, ’000 116 994 112 127 112 099 111 083 100 458
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 117 547 112 652 112 434 111 297 100 458
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 952 112 487 112 242 112 237 102 586
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:35:15 av Vladimir Mironov (Awave)