Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 % 31 dec 20   31 dec 21 % 31 dec 20
Labtech 1 089 −15 1 283   4 373 21 3 619
Medtech 1 043 132 449   3 625 118 1 659
Koncernposter −1   −1   −5   −5
AddLifekoncernen 2 131 23 1 731   7 993 52 5 273

 

EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 % 31 dec 20 % 31 dec 21 % 31 dec 20 %
Labtech 227 20,8 273 21,3 977 22,3 622 17,2
Medtech 108 10,4 49 11,0 310 8,6 196 11,8
Moderbolag/ koncernposter −6   −6   −14   −16  
EBITA 329 15,5 316 18,2 1 273 15,9 802 15,2
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −84   −38   −277   −130  
Rörelseresultat 245 11,5 278 16,1 996 12,5 672 12,8
Finansiella intäkter/kostnader −22   −2   −69   −13  
Resultat efter finansiella poster 223   276   927   659  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Produkter        
Labtech 840 912 3 518 2 662
Medtech 864 412 3 048 1 477
Koncernposter −1 −1 −5 −5
Koncern 1 703 1 323 6 561 4 134
Instrument        
Labtech 200 317 673 756
Medtech 101 35 346 180
Koncern 301 352 1 019 936
Tjänster        
Labtech 49 54 182 201
Medtech 78 2 231 2
Koncern 127 56 413 203
Totalt 2 131 1 731 7 993 5 273

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.

Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:51:51 av jamilah.wass@add.life