Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.  
  31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19 31 dec 18  
Nettoomsättning, MSEK 7 993 5 273 3 479 2 482  
EBITA, MSEK 1 273 802 305 245  
EBITA marginal, % 15,9 % 15,2 % 8,8 % 9,9 %  
Resultattillväxt, EBITA, % 59 % 163 % 25 % 5 %  
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 95 % 103 % 51 % 62 %  
Periodens resultat, MSEK 721 520 142 129  
Avkastning eget kapital, % 22 % 31 % 10 % 16 %  
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 870 700 902 882  
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 2,6 0,7 2,1 3,3  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,4 0,6 0,9  
Soliditet, % 40 % 46 % 45 % 35 %  
Medelantal anställda 1 548 1 004 903 620  
Antal anställda vid periodens slut 1 802 1 112 932 873  
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 från 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om.  

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.  
  31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19 31 dec 18  
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,03 4,63 1,28 1,29  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,01 4,61 1,28 1,29  
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 8,46 8,47 3,61 1,76  
Eget kapital per aktie, SEK 35,14 16,73 13,07 9,08  
Medelantal aktier efter återköp, ’000 119 418 112 127 111 083 100 458  
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 119 966 112 652 111 297 100 458  
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 953 112 487 112 237 102 586  
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 501 113 012 112 451 102 586  
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.  
Senast uppdaterad: 2021-12-02 16:09:11 av jamilah.wass@add.life