Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  31 dec 21 31 dec 20
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 0 0 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 2 2
Villkorade köpeskillingar 349 349 86 86
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 349 0 349 88 2 86
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Belopp vid periodens ingång 339 31 86 18
Periodens förvärv 4 58 251 72
Utbetald köpeskilling −6
Omvärdering via resultaträkning 1 6 1
Återförda via resultaträkning 0
Räntekostnader 4 0 9 0
Valutakursdifferenser 2 −4 3 −5
Belopp vid periodens utgång 349 86 349 86

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 21 31 dec 20
Eventualförpliktelser 41 41
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av Alexander Paziraei