Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
EuroClone S.p.A, Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd, Australien September, 2020 13 5 Medtech
Ropox A/S, Danmark Oktober, 2020 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG, Österrike Oktober, 2020 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB, Sverige Oktober, 2020 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l (SIAD Healthcare), Italien December, 2020 80 17 Medtech
AddVision (Vision Ophthalmology Group GmbH), Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group, Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS, Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Camanio AB, Sverige December, 2021 13 18 Medtech
    3 261 898  
         
         
Förvärv med tillträde efter räkenskapsårets slut Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
MBA Incorporado S.L, Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring, Sverige Q1, 2022 4 8 Medtech
    674 293  
         
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Under räkenskapsåret har 7 förvärv genomförts varav två ej är tillträdda vid räkenskapsårets utgång:

Den 7 april 2021 förvärvades samtliga aktier i AddVision (tidigare Vision Ophthalmology Group), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Tillträde ägde rum den 8 april 2021 och VOG har konsoliderats i AddLife från detta datum. Initial köpeskilling uppgick till 165 MEUR, varav 50 procent betalades kontant och 50 procent erlades genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. Antalet aktier som erlades uppgick till totalt 5 362 216 B-aktier, varav 3 862 216 aktier är nyemitterade B-aktier och 1 500 000 B-aktier var befintliga i eget förvar. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 12 april 2021 förvärvades samtliga aktier i  Healthcare 21 Group (HC21), en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Tillträde till aktierna skedde samma dag som förvärvsdatum och HC21 konsolideras från detta datum. Den initiala köpeskillingen uppgick till cirka 240 MEUR, varav cirka 74 procent betalades kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erlades genom 4 089 742 nyemitterade B-aktier i AddLife. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 5 MEUR kan utgå till ledningen senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 1 september 2021 förvärvades samtliga aktier i Bio-Connect Group till affärsområdet Labtech, verksamt i Benelux. Bio-Connect marknadsför och säljer en bred portfölj av ledande varumärken från främst forskningsinriktade leverantörer inom Life Science, diagnostik, farma och veterinär. Bolaget omsätter cirka 14 MEUR och har 31 medarbetare. 

Den 1 november 2021 förvärvades samtliga aktier i Fischer Medical ApS till affärsområdet Medtech. Fischer Medical är en distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi med verksamhet i främst Danmark och Sverige. Bolaget omsätter cirka 60 MSEK och har 12 medarbetare.

 

Den 1 december 2021 förvärvades samtliga aktier i Camanio AB till affärsområdet Medtech. Camanio är en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, fokuserade på individcentrerade smarta lösningar för vård i hemmet. Bolaget omsatte cirka 13 MSEK år 2020 och har 18 medarbetare.

Den 20 december 2021 tecknades avtal om att förvärva verksamheten från Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess åtta anställda kommer att integreras in i Camanio. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022. 

Den 22 december 2021 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi. MBA förvärvas från Alantra Private Equity, som äger cirka 75 procent, och ett antal minoritetsägare, som äger cirka 25 procent. Köpeskillingen uppgår till totalt 111 MEUR och finansieras genom utökade kreditfaciliteter. MBA kommer att drivas som en egen underkoncern och ingå i affärsområdet Medtech. Förvärvet slutfördes och aktierna tillträddes den 20 januari 2022. MBA omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare. 

Förvärven som har slutförts under året har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 1 750 MSEK, EBITA med 211 MSEK, rörelseresultatet med 73 MSEK och periodens resultat efter skatt med 26 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 2 530 MSEK, EBITA med 309 MSEK, rörelseresultat med 112 MSEK samt årets resultat efter skatt med 48 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2021.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 258 MSEK, vilket utgör cirka 91 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK har under räkenskapsåret betalats ut avseende förvärvet av Euroclone under år 2020.

De tillgångar och skulder som ingick i de tillträdda förvärven under räkenskapsåret 2021 uppgår enligt de preliminära och fastställda förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde AddVision Healthcare 21 Group Övriga förvärv Totalt
Immateriella anläggningstillgångar 821 890 256 1 967
Övriga anläggningstillgångar 54 163 2 219
Varulager 139 405 22 566
Övriga omsättningstillgångar 203 267 59 529
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −163 −157 −47 −367
Övriga skulder −275 −923 −58 −1 256
Förvärvade nettotillgångar 779 645 234 1 658
Goodwill 1 234 2 002 163 3 399
Köpeskilling¹ 2 013 2 647 397 5 057
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −67 −47 −26 −140
Avgår: köpeskilling erlagd med aktier −1 004 −802 - −1 806
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling −187 −46 −39 −272
Påverkan på koncernens likvida medel 755 1 752 332 2 839
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.      

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. Verkligt värde på de aktier som är del av köpeskillingen har bestämts utifrån genomsnittlig aktiekurs under en avtalad mätperiod. Transaktionskostnader för förvärv uppgår sammanlagt till 56 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en kostnad om 6 MSEK under räkenskapsåret, vilket redovisas under övriga rörelsekostnader.

Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:36:29 av jamilah.wass@add.life