Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 40 procent (46). Eget kapital per aktie uppgick till 35,14 SEK (16,73) och avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 22 procent (31). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 95 procent (103). Den något lägre avkastningen är främst hänförlig till ett relativt sett högre rörelsekapital

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3 870 MSEK (700), inklusive pensionsskuld om 82 MSEK (81) samt leasingskulder om 339 MSEK (233). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 0,9 att jämföra med 0,4 vid räkenskapsårets ingång. I samband med de två förvärven i det andra kvartalet togs nya krediter om 2 250 MSEK. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 674 MSEK (1 006) per den 31 december 2021. Minskningen är hänförlig till finansiering av förvärven under räkenskapsåret. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 1 010 MSEK (950). Ökningen kommer från det starka resultatet men motverkas av stora betalningar av leverantörsskulder. Företagsförvärv uppgick till 2 843 MSEK (345). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 143 MSEK (91). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 9 MSEK (7). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (19). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 9 MSEK (58). Utdelning till moderbolagets aktieägare har betalats med 183 MSEK (56).

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2022-02-02 12:47:48 av jamilah.wass@add.life