Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 förändr 31 dec 21 31 dec 20 förändr
Nettoomsättning 1 089 1 283 −15 % 4 373 3 619 21 %
EBITA 227 273 −17 % 977 622 57 %
EBITA-marginal,% 20,8 % 21,3 %   22,3 % 17,2 %  

Labtechs nettoomsättning i det fjärde kvartalet minskade med 15 procent till 1 089 MSEK (1 283), varav den organiska omsättningen minskade med 19 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Valutakursförändringar hade marginell påverkan på nettoomsättningen. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 323 MSEK (592) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 4 procent. EBITA minskade med 17 procent till 227 MSEK (273), motsvarande en EBITA marginal om 20,8 procent (21,3). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning i räkenskapsåret ökade med 21 procent till 4 373 MSEK (3 619), varav organisk tillväxt var 22 procent och förvärvad tillväxt var 2 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 719 MSEK (1 051) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 5 procent. EBITA ökade med 57 procent till 977 MSEK (622), motsvarande en EBITA marginal om 22,3 procent (17,2). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 64 procent av nettoomsättningen jämfört med 58 procent föregående år. 

Dynamisk graf: Försäljning per Land 2021
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2020

Tillväxten i affärsområdet Labtech under helåret 2021 har varit stark, till stor del beroende på hög försäljning av covid-19 produkter under första halvåret men också genom ökad efterfrågan på icke-covid produkter. Försäljningen av covid-19 produkter i det fjärde kvartalet minskade som förväntat jämfört med den exceptionellt starka försäljningen under motsvarande kvartal föregående år medan försäljningen av icke-covid produkter ökade.

Testverksamheten i Norden avseende covid-19 ökade igen i samband med den fjärde pandemivågen och våra nordiska diagnostikbolag har sålt stora volymer PCR-tester. Efterfrågan har varit hög både från offentliga och privata kunder, bl a off-shore och flygplatser, framförallt på vår patientnära PCR-plattform som möjliggör svar inom 20 minuter. I Central- och Östeuropa har försäljningen däremot minskat både beroende på lägre testvolymer och lägre priser på covid-19 tester. Framtida försäljning  av covid-19 tester i våra diagnostikbolag är helt beroende på utvecklingen av pandemin, nya mutationer och olika krav på provtagning i samhället. Testerna kommer bli alltmer av ”rutin-tester” för sjukvården, där framförallt intresset är stort för sk kombikit med influensa typ A, typ B, RSV och covid-19 virus i samma test. Trots utmaningar med de återinförda restriktionerna var aktiviteten i våra diagnostikbolag hög för att öka försäljningen av andra tester på vår installerade bas med molekylära och mikrobiologiska instrument. Försäljningen i kvartalet exklusive covid-19 relaterade produkter har ökat, framförallt avseende blodgasanalys och inom områden som genetik och onkologi.

Våra forskningsbolag hade försäljningsmässigt bra tillväxt de två första månaderna i kvartalet av icke-covid relaterade produkter. Efterfrågan ökar generellt på laboratoriereagenser som används för gensekvensiering, cellterapi och cancerimmunologi. Försäljningen av våra egna avancerade instrument utvecklades också väl i framförallt Europa och Asien utanför Kina. De restriktioner som följde av den fjärde vågen medförde dock i flera länder att forskningslaboratorier stängdes och flera kunder valde att avvakta med planerade inköp. Försäljningen av direkt covid-relaterade produkter till laboratorier i både Norden och Italien för att tillverka olika typer av tester för covid-19 minskade markant i kvartalet jämfört med föregående års starka försäljning p g a att tillgången är hög på färdiga tester.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:37:22 av jamilah.wass@add.life