Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 21 – 31 dec 21 1 jan 20 – 31 dec 20
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 882 8 1 890 1 467 9 1 476
Apportemission 1 524 1 524
Inlösta och utfärdade köpoptioner −9 −9 58 58
Återköp av egna aktier - −31 −31
Avyttring av egna aktier 281 281 12 12
Utdelning −183 −5 −188 −56 −3 −59
Innehav utan bestämmande inflytande - 0 0 0 0
Periodens totalresultat 790 3 793 432 2 434
Belopp vid periodens utgång 4 285 6 4 291 1 882 8 1 890
Senast uppdaterad: 2022-02-02 10:40:01 av sophia.dernulf@add.life