Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 23 procent till 2 131 MSEK (1 731). Den organiska omsättningen minskade med 12 procent och den förvärvade tillväxten var 35 procent. Valutakursförändringar hade marginell påverkan på nettoomsättningen i kvartalet. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 355 MSEK (600) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 3 procent. EBITA ökade med 4 procent till 329 MSEK (316) och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent (18,2). Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 3 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Finansnettot uppgick till -22 MSEK (-2) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 223 MSEK (276). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärven. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 19 procent till 178 MSEK (219) och effektiv skattesats uppgick till 20 procent (21).

 

Koncernens utveckling under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret ökade nettoomsättningen med 52 procent till 7 993 MSEK (5 273). Den organiska tillväxten var 11 procent och den förvärvade tillväxten var 43 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 104 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 49 procent av nettoomsättningen jämfört med 65 procent föregående år. Förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till de förvärv i Europa som har gjorts under året. 

Dynamisk graf: Försäljning per land 2021
Dynamisk graf: Försäljning per land 2020

Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 976 MSEK (1 306) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 3 procent. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för deras behandlingar av covid-19. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i våra samhällen. 

EBITA ökade med 59 procent till 1 273 MSEK (802) och EBITA-marginalen uppgick till 15,9 procent (15,2). Förvärvskostnader om 32 MSEK samt stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier ingår i resultatet. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 1 329 MSEK med EBITA-marginal om 16,6 procent. Marginalförbättringen beror på ökad volym, aktiva prisjusteringar och fortsatt återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt, motsvarande 16 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -69 MSEK (-13) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 927 MSEK (659). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärven. Resultatet efter skatt ökade med 39 procent till 721 MSEK (520) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Den effektiva skattesatsen är högre till följd av ej avdragsgilla kostnader kopplade till förvärven.

Senast uppdaterad: 2022-03-02 20:19:25 av jamilah.wass@add.life