Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 51 MSEK (41) och resultat efter finansiella poster uppgick till -18 MSEK (-11). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3 122 MSEK (407). Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 MSEK (58).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Nettoomsättning 13 9 51 41
Administrationskostnader −20 −20 −68 −61
Rörelseresultat −7 −11 −17 −20
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 0 1 −1 9
Resultat efter finansiella poster −7 −10 −18 −11
Bokslutsdispositioner 99 135 99 135
Resultat före skatt 92 125 81 124
Skatt −17 −26 −15 −26
Periodens resultat 75 99 66 98

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 dec 21 31 dec 20
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 978 2 100
Summa anläggningstillgångar 6 978 2 100
Kortfristiga fordringar 407 343
Summa omsättningstillgångar 407 343
Summa tillgångar 7 385 2 443
Bundet eget kapital 62 58
Fritt eget kapital 2 850 1 175
Summa eget kapital 2 912 1 233
Obeskattade reserver 120 96
Räntebärande långfristiga skulder 235 76
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1
Summa långfristiga skulder 236 77
Räntebärande kortfristiga skulder 3 946 987
Icke räntebärande kortfristiga skulder 171 50
Summa kortfristiga skulder 4 117 1 037
Summa eget kapital och skulder 7 385 2 443
Senast uppdaterad: 2022-02-03 15:48:05 av jamilah.wass@add.life