Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 förändr 31 dec 21 31 dec 20 förändr
Nettoomsättning 1 043 449 132 % 3 625 1 659 119 %
EBITA 108 49 119 % 310 196 58 %
EBITA-marginal,% 10,4 % 11,0 %   8,6 % 11,8 %  

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 132 procent till 1 043 MSEK (449), varav den organiska omsättningen ökade med 5 procent och förvärvad tillväxt var 126 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 32 MSEK (8) och exklusive covid-19 uppgick den organiska tillväxten till 2 procent. EBITA ökade med 119 procent till 108 MSEK (49), motsvarande en EBITA-marginal om 10,4 procent (11,0).

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

 

Under räkenskapsåret ökade Medtechs nettoomsättning med 119 procent till 3 625 MSEK (1 659), varav den organiska omsättningen minskade med 13 procent, förvärvad tillväxt var 133 procent och valutakursförändringar påverkade negativt med 1 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 257 MSEK (255) och exklusive covid-19 var den organiska nettoomsättningen oförändrad. EBITA ökade med 58 procent till 310 MSEK (196), motsvarande en EBITA-marginal om 8,6 procent (11,8). Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 31 MSEK och stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 365 MSEK motsvarande EBITA-marginal om 10,1 procent. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 32 procent av nettoomsättningen att jämföra med 83 procent föregående år. Den stora förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till årets förvärv i Europa inom affärsområdet. 

Dynamisk graf: Försäljning per Land 2021
Dynamisk graf: Försäljning per land 2020

 Den starka omsättningsökningen inom affärsområdet Medtech är både för helåret och kvartalet drivet av de förvärv som genomförts under året. Samtliga förvärv har utvecklats väl och i linje med våra förväntningar. Våra stora förvärv, Healthcare 21 och AddVision (namnändrat från Vision Ophtalmology Group), har under 2021 redovisat både försäljning och EBITA i nivå med föregående år vilket är förväntat i rådande marknadssituation.

 

Under året och i det fjärde kvartalet har marknadsläget varit starkt föränderligt helt beroende på pandemins utveckling. Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi minskades i takt med den ökande smittspridningen. Möjligheten att träffa kunderna begränsades återigen. Den positiva omställning som påbörjats inom sjukhusen för att öka antalet kirurgiska ingrepp avstannade och operationsköerna fortsatte att växa. Antalet planerade operationer i det fjärde kvartalet har varit på en lägre nivå än före pandemin. Den största utmaningen för sjukhusen för att fortsätta med operationer har varit bristen på personal på grund av det höga smittläget. Våra bolag har i kvartalet ökat försäljningen av övriga medicintekniska produkter. Samtidigt har flera bolag arbetat aktivt för att öka marginalerna både genom prishöjningar för att kompensera för ökade råvaru- och fraktkostnader och genom att avsluta mindre lönsamma leverantörsavtal.

För hemvårdsbolagen öppnade samhället äntligen upp sig i början av kvartalet och våra bolag kunde träffa kunder, prova ut produkter, delta i utställningar samt installera i hem eller separata boenden. Hemvårdsbolagen har haft utmaningar under året till följd av leveransstörningar och ökade råvarupriser. Vi ser fortsatt stort intresse i marknaden för både våra digitala lösningar och övriga hjälpmedel men beroende på restriktionerna i december så avvaktade kunderna med investeringar. Kvartalets förvärv inom digital hälsa av Camanio och verksamheten från Telia Health Monitoring ökar våra möjligheter att bli en drivande aktör i utvecklingen av framtidens digitala vård och omsorg.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:37:54 av jamilah.wass@add.life